Veiligheid

Op deze pagina vindt u enkele belangrijke boodschappen die elke supporter zou moeten doorlezen vooraleer hij of zij het F. Schuermanstadion betreedt. Een eerste algemene tekst vanwege de voetbalcel roept op tot orde en tucht rond het plein om een goede organisatie te verzekeren. Daaronder vindt u het reglement van inwendige orde dat specifiek in ons F. Schuermanstadion geldt tijdens de competitiewedstrijden van de eerste ploeg. Voor meer informatie kan u terecht bij onze veiligheidsverantwoordelijke dhr. Etienne Brijs.

Supporters beginnen van het strenge verbalisering- en sanctioneringbeleid van de voorbije jaren, de vruchten te plukken: de fankaart als veiligheidskaart werd afgeschaft, de hekkens verdwijnen gaandeweg uit de stadions, de sfeer wordt teruggebracht door de creatie van sfeervakken. Wellicht worden naar volgend seizoen toe nog maatregelen genomen die het comfort van de supporters nog kunnen verhogen, als iedereen er maar van over overtuigd geraakt dat voetbal een feest moet zijn!

Supporters die alsnog de bedoeling hebben om het feest voor ander supporters te verknallen dienen te beseffen dat zij door hun gedrag andere supporters weghouden van de voetbalstadions, hun eigen club schade kunnen berokkenen en verantwoordelijk zijn voor een ganse rij veiligheidsmaatregelen die noodzakelijkerwijs moeten worden genomen, zoals de combiregeling. Deze veiligheidsmaatregelen brengen uiteraard de nodige kosten mee voor de clubs en voor de overheid, kosten die (noodlijdende) clubs en de overheid beter in andere, veel belangrijkere zaken zouden kunnen investeren.

Gelet op het gevraagde strenge verbaliseringbeleid, kan de politie bij de minste ongeregeldheden niet anders dan proces-verbaal opstellen, waardoor relschoppers een geldboete en een stadionverbod riskeren. Uiteraard is het voor niemand aangenaam om te moeten verbaliseren en sanctioneren: de politiediensten hebben immers ook andere taken te vervullen in dienst van de maatschappij en de voetbalcel binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wenst haar volle aandacht te focussen op de goedmenende supporters, teneinde de beperkende maatregelen terug te kunnen afbouwen (denken we maar aan het versoepelen van het ticketbeleid).

Slechte prestaties van het team of bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet als vrijgeleide dienen om over te gaan tot allerlei ordeverstorend gedrag. Ook het niet kennen van de voetbalwet en de daar in opgenomen inbreuken, kan niet beschouwd worden als verzachtende omstandigheid, laat staan dat dit verweer er zou kunnen toe leiden dat er geen sanctie wordt opgelegd. Daarom dat we nog eventjes op een rijtje willen zetten welke handelingen niet kunnen getolereerd worden in een stadion en/of zijn onmiddellijke omgeving:
• het gooien met voorwerpen;
• het bezit of gebruik van Bengaals vuurwerk of andere pyrotechnische voorwerpen;
• het beklimmen van omheiningen;
• het betreden van het speelveld (stadionverbod van min. 2 jaar en geldboete van minstens € 1000)
• het zich bevinden in een ander vak dan waarvoor men een ticket heeft;
• het verloop van het voetbalevenement verstoren door aan te zetten tot haat of woede ten opzichte van andere personen die zich in het stadion of de onmiddellijke omgeving bevinden;
• het overtreden van een opgelegd stadionverbod (nieuw stadionverbod van minstens 1 jaar en geldboete van minstens 1000 euro).

Bovendien is het zo dat wanneer men zich een ticket aanschaft, men zich akkoord verklaart met het reglement van inwendige orde van de organiserende club. Bij elke club kan men het reglement van inwendige orde lezen aan de ingang van het stadion.

Aangezien voetbal een feest kan en moet zijn, is het uiteraard toegelaten je favoriete club in de positieve zin aan te moedigen, maar dit hoeft uiteraard niet gepaard te gaan met het uitschelden van de supporters van de tegenpartij of de politie, of het roepen van racistische leuzen in de richting van spelers met een donkere huidskleur. Niet vergeten dat er in je eigen club spelers rondlopen van niet Belgische afkomst die mee het mooie weer maken! Het gebruik van Bengaals vuurwerk door niet professionele handen kan levensgevaarlijk zijn (voor wie niet overtuigd is, de politiediensten beschikken over een videocassette die u zal overtuigen), en is daarom niet toegelaten in de tribunes.

Aan elke supporter wordt dan ook gevraagd het voetbalevenement bij te wonen in een geest van sportiviteit en fairplay. Dit wordt ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters. De stewards zijn ter plaatse om allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer te beantwoorden. Weet dat zij steeds hun werk zo goed mogelijk proberen te doen en dat het hier om vrijwilligers met een groot hart voor uw club gaat.

Samen met alle goedmenende supporters gaan alle betrokken partijen ervan uit dat enkel een kordate aanpak van afwijkend supportersgedrag ertoe zal bijdragen dat elke supporter in veilige en aangename omstandigheden een voetbalwedstrijd kan bijwonen in familieverband of in vriendenkring. Voetbalsupporters die ‘voetbal een feest’ niet goed genegen zijn, zijn er best van overtuigd dat er consequent opgetreden wordt ten aanzien van zij die inbreuken plegen op de voetbalwet, alsook ten aanzien van strafbare feiten, zoals slagen en verwondingen en vandalisme, en dit in het belang van alle goedmenende supporters.

Voor meer informatie over deze problematiek van veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan u ook terecht bij de volgende instanties: • de veiligheidsverantwoordelijke van uw club of de dossierbeheerder voetbal en spotters bij de lokale politie
• Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid- en preventiebeleid – Voetbalcel:
• Federale Politie – Cel Integrale Voetbal Veiligheid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Koninklijke Belgische Voetbalbond – Departement Veiligheid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Reglement van inwendige orde.

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het F. Schuermanstadion wanneer er voetbalwedstrijden worden georganiseerd door de Koninklijke Voetbalclub KSV Temse V.Z.W..

2. Dit reglement zal aan iedere toegang van het stadion op een duidelijk zichtbare plaats worden uitgehangen. Het betreden van het stadion impliceert dat de houder van een toegangsbewijs of een accreditatie kennis genomen heeft van dit reglement van inwendige orde, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven.

3. Het voetbalstadion wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd en omvat het volledig complex of één of meerdere delen ervan met de daarbij behorende infrastructuur.

Elke supporter die zich een ticket aanschaft voor een thuiswedstrijd van KSV Temse, verklaart zich automatisch akkoord met het reglement van inwendige orde. Het reglement hangt zichtbaar aan de ingang van het stadion zodat iedere supporter het kan lezen. U kunt het ook nalezen op deze web pagina.

Bij inbreuk op het reglement, kan de politie of de organisator overgaan tot het opstellen van een Proces Verbaal. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete en een stadionverbod. Het betreden van het speelveld staat sowieso gelijk aan een stadionverbod van minstens 2 jaar en een geldboete van minstens 1000 euro.


REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het F. Schuermanstadion tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door KSV Temse. De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

2. Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

3. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook een andere plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

4. De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

* die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
* die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of -federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
* die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede;
* die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.

5. Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen. Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het stadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, ten einde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen,…. kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

6. Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

· alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.
· projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
· ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
· pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, ...
· om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)
· alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.
Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

7. Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

* zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, private zalen, het speelveld, ...
* gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd
* de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion
* zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen
* verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator. * te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes
* te roken in zones waar een rookverbod geldt
* te wildplassen
* spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen mogen niet: - voor de reclameborden worden gehangen - het zicht op het speelveld belemmeren - de evacuatiewegen belemmeren - de herkenbaarheid belemmeren

8. In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

9. In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het stadion worden verwijderd.

10. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

* de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
* de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
* de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
* het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
* de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs

11. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

12. Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot "Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/ EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordt de toeschouwer in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.

Elke persoon die binnenkomt in het stadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003 en wet van 27 december 2004, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

13. De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

14. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan strafrechtelijk vervolgd worden. De "Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden" van 21 december 1998, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, wet van 27 december 2004 en wet van 25 april 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

15. Bijzondere bepalingen eigen aan het F. Schuerman : · Het is toegelaten om eten mee te brengen in de tribunes, drank is niet toegelaten. · Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke is toegelaten. · Het is verboden om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas · Vlaggestokken (max/. 1.50 meter) zijn toegelaten als deze vervaardigd zijn uit PVC en buigbaar. Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het art. 15Opgemaakt te Temse, 2 juni 2010Voor verdere toelichting kan u steeds terecht bij de veiligheidsverantwoordelijke, Etienne Brys, tel: 0470/78.51.13Bereikbaar op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.